# of Shuffles: {{ shuffleCount }}

Card Shuffling

{{ card.suit }} {{ card.rank }} {{ card.suit }}